Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Bridal Room

Amal Atbir h.o.d.n. The Bridal Room (hierna: The Bridal Room) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88960056 en is gevestigd aan Voorstraat 280 (3311ET) te Dordrecht.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Huurder tot het verrichten van diensten door Verhuurder waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: de dienst die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van bruidsjurken en avond-gelegenheidskleding.
 5. Gehuurde: de roerende zaken die door Verhuurder worden verhuurd zijn bruidsjurken en avond-gelegenheidskleding. .
 6. Huurder: de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.
 7. Overeenkomst: De overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het Gehuurde.
 8. Verhuurder: De aanbieder van het Gehuurde aan Huurder, hierna: The Bridal Room.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van The Bridal Room en iedere Overeenkomst tussen The Bridal Room en een Huurder.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Bridal Room aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van The Bridal Room zijn gepubliceerd, zodat Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met The Bridal Room is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door The Bridal Room gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door The Bridal Room gedane Aanbod is vrijblijvend. The Bridal Room is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en/of Huurder het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft The Bridal Room het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor The Bridal Room gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen The Bridal Room niet binden. The Bridal Room
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van The Bridal Room zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder een Aanbod c.q. Overeenkomst van The Bridal Room heeft aanvaard de aanbetaling te voldoen.
 2. Een Aanbod kan door The Bridal Room gedaan worden via de website, in de verkoopruimte van The Bridal Room en buiten de verkoopruimte van The Bridal Room.
 3. The Bridal Room heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met The Bridal Room, zal The Bridal Room de Overeenkomst met Huurder mondeling te bevestigen.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is The Bridal Room daaraan niet gebonden.
 6. Elke overeenkomst die met The Bridal Room wordt aangegaan of een project dat door Huurder aan The Bridal Room wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met The Bridal Room is verbonden.
 7. Het herroepingsrecht van consument is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 8. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld, zijn  uitgesloten van het recht van retournering.
 9. The Bridal Room is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Zowel Huurder als The Bridal Room kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover The Bridal Room ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Consument dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst zal Huurder de reeds betaalde gelden (de aanbetaling) niet gerestitueerde krijgen, tenzij de voortijdige beëindiging samenhangt met het annuleren van de bruiloft in verband met het overlijden van een eerstegraads familielid. In overleg met Verhuurder kan Huurder de reservering verplaatsen naar een andere datum.
 5. Zowel Huurder als The Bridal Room kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is The Bridal Room nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. The Bridal Room zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan The Bridal Room de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Huurder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Huurder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door The Bridal Room aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. The Bridal Room heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is The Bridal Room aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door The Bridal Room of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, sprake is van vertraging heeft The Bridal Room recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Huurder.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft The Bridal Room het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 6. The Bridal Room kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Huurder, in de vorm van een borgsom dan wel vooruitbetaling.
 7. The Bridal Room is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat The Bridal Room is uit gegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Bridal Room bekend was.
 8. Huurder vrijwaart The Bridal Room voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar zijn.
 9. The Bridal Room zal indien dit nodig is de bruidsjurk en/of avond-gelegenheidskleding op maat vermaken (voor zover dit mogelijk is voor verhuur) op het moment dat het Gehuurde wordt afgehaald. Huurder dient hierbij rekening te houden met de tijd die het innemen in beslag neemt. Door het innemen kunnen de ophaalafspraken langer duren, Verhuurder kan niet garanderen dat Huurder niet op een later moment terug moet komen om het Gehuurde op te halen.
 10. Huurder is verantwoordelijk voor de controle van het Gehuurde en/of al het Gehuurde wanneer dit in ontvangst is genomen.

 

Artikel 7 – Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder

 1. Huurder is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken.
 2. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door The Bridal Room (op)geleverde zaken.
 3. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van The Bridal Room heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
 4. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
 5. Het is aan Huurder verboden het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Bridal Room. The Bridal Room
 6. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door The Bridal Room anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
 7. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode op tijd ter beschikking te stellen aan The Bridal Room en af te leveren conform de Overeenkomst. Het is Huurder niet toegestaan om het Gehuurde zelf schoon te maken. The Bridal Room zal in geval van buitengewone vlekken (zoals confettivlekken, kleurstoffen van rookfakkels, grote hoeveelheid zand en modder etc) en schade de kosten hiervoor in rekening brengen.
 8. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van The Bridal Room of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Huurder is verplicht alle door The Bridal Room verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat The Bridal Room niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder.
 10. The Bridal Room is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Huurder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is The Bridal Room verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door The Bridal Room voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 11. The Bridal Room kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is The Bridal Room gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Huurder. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Huurder dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan The Bridal Room.
 12. Huurder dient het Gehuurde minimaal twee dagen voor de bruiloft op te halen, Huurder en Verhuurder zullen dit in overleg overeenkomen.
 13. Huurder dient het Gehuurde op de overeengekomen datum op te halen op de locatie van The Bridal Room. De overeengekomen datum is geen fatale datum, indien het Gehuurde nog niet gereed is om op te halen, dan kan The Bridal Room dit maximaal een dag voor de bruiloft aanbieden om op te halen.
 14. Huurder dient het Gehuurde op het overeengekomen tijdstip te retourneren aan The Bridal Room. Indien hiervan afgeweken wordt, brengt The Bridal Room hiervoor kosten in rekening.

 

Artikel 8 – Verplichtingen Verhuurder

 1. The Bridal Room zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Huurder te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
 2. The Bridal Room zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft The Bridal Room het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 

Artikel 9 – Gebreken

 1. The Bridal Room staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
 2. Huurder dient het Gehuurde op het afhaalmoment te controleren. Indien Huurder aangeeft dat de jurk voldoet aan de Overeenkomst, dan is Huurder verantwoordelijk voor het Gehuurde op het moment dat zij de locatie van The Bridal Room verlaat. Eventuele gebreken zullen dan ook niet kosteloos door The Bridal Room verholpen worden.
 3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 12 uur en voor de fatale termijn aan The Bridal Room gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt The Bridal Room voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade, Huurder zal hiervoor naar de locatie van Verhuurder moeten gaan. Huurder is verplicht de aanwijzingen van The Bridal Room op te volgen.
 4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart The Bridal Room van:
 1. Schade door het verlies van het Gehuurde;
 2. Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder zelf;
 1. Indien een schade zoals in lid 4 zich voordoet, dient Huurder de kosten hiervan te vergoeden. Als het Gehuurde dusdanig beschadigd is dat het niet meer gebruikt kan worden, dan dient Huurder de nieuwprijs van het Gehuurde te vergoeden. The Bridal Room kan voor deze vergoeding de borg (gedeeltelijk) inhouden.

 

Artikel 10 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 3. Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door The Bridal Room ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Huurder het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. The Bridal Room is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 

Artikel 11 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Huurder dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van The Bridal Room. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van The Bridal Room een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van The Bridal Room op de Huurder onmiddellijk opeisbaar ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder althans diens erfgenamen in de macht van The Bridal Room te worden gebracht.
 5. The Bridal Room heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. The Bridal Room kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. The Bridal Room kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting zal Huurder eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Huurder binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal The Bridal Room zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien The Bridal Room meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

 

Artikel 12 – Garantie

The Bridal Room staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. The Bridal Room gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal The Bridal Room de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan The Bridal Room.
 2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van The Bridal Room verwerkt worden. Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder The Bridal Room tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien The Bridal Room op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. The Bridal Room is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Huurder de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is The Bridal Room bevoegd de tussen haar en Huurder bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met The Bridal Room gesloten Overeenkomst voortvloeien. The Bridal Room is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. Voorts is The Bridal Room bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van The Bridal Room op Huurder onmiddellijk opeisbaar. Wanneer The Bridal Room de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Huurder mag het Gehuurde niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van The Bridal Room retour zenden.
 6. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.
 7. The Bridal Room is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.
 8. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld, zijn altijd uitgesloten van het recht van retournering.
 9. The Bridal Room behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van The Bridal Room, is The Bridal Room uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder The Bridal Room binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en The Bridal Room deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat The Bridal Room in staat is om adequaat te reageren.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot The Bridal Room verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
 3. The Bridal Room is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.
 4. The Bridal Room is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Huurder opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van The Bridal Room zelf.
 5. The Bridal Room is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens instructies van The Bridal Room.
 6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Huurder gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of The Bridal Room de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
 7. Houdt Huurder na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan The Bridal Room over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.
 8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door The Bridal Room leidt tot aansprakelijkheid van The Bridal Room, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens The Bridal Room. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 9. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar dan wel per gebeurtenis/aanspraak wordt uitgekeerd.
 10. The Bridal Room is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 11. The Bridal Room is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 12. The Bridal Room is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 13. The Bridal Room staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens The Bridal Room verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van The Bridal Room vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Bridal Room binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan The Bridal Room verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan The Bridal Room zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Huurder vrijwaart The Bridal Room van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Huurder vrijwaart The Bridal Room voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. The Bridal Room is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van The Bridal Room, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Huurder aan The Bridal Room zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van The Bridal Room en (xi) overige situaties die naar het oordeel van The Bridal Room buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. The Bridal Room heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Bridal Room haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver The Bridal Room ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Bridal Room gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Huurder zodra het Gehuurde in de macht van Huurder is gebracht. Hiervan is in ieder geval sprake indien het Gehuurde opgehaald is door Huurder.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Huurder niet tevreden is over het Gehuurde en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst van The Bridal Room is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@thebridalroomboutique.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The Bridal Room de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. The Bridal Room zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Wegens hygiënische overwegingen kunnen oorbellen en shapewear niet worden geretourneerd. Deze artikelen komen direct in contact met de huid en kunnen bij herverkoop gezondheidsrisico's met zich meebrengen. We raden klanten daarom aan om zorgvuldig te kiezen bij aankoop van deze producten, aangezien retourzendingen niet mogelijk zijn. Ook Sale items zijn uitgesloten van het recht op retour.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen The Bridal Room en Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. The Bridal Room heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Huurder hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. The Bridal Room heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen The Bridal Room en Huurder worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Dordrecht, 15 maart 2020

 

Zakelijke gegevens:

The Bridal Room

Voorstraat 280
3311 ET Dordrecht
Tel: +31(0)6 194 80 958
Email: info@thebridalroomboutique.nl

Website: www.thebridalroomboutique.nl

 

Kvk nr.: 88960056

BTW: NL864836326B01

Alle prijzen van onze bruidsmode, bruidsaccessoires,  gelegenheidskleding zijn inclusief 21% BTW.

Winkelmandje

Geen producten meer beschikbaar voor aankoop

Je winkelwagen is op het moment leeg